Thuis in uw Wijk Magazine 18.indd
Previous Page  11 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 24 Next Page
Page Background

heT TrefpunT

Op de plek van wijkcentrumHet Trefpunt aan de Beijumerweg 17 stond ooit de

boerderij van de familie Dijkinga. Halverwege de tachtiger jaren van de vorige

eeuwwerd deze verbouwd tot jongerenboerderij. In september 1987 werd het

nieuwe centrumDe Boerderij geopend. Het bood plaats aan Stichting Jongeren-

werk Beijum, peuterspeelzaal Kermit en scouting De Voerman.

Alles kwijt

In de nacht van 20 op 21 mei 1992 brak er een felle

uitslaande brand uit die het hele pand verwoestte. De

brand is mogelijk ontstaan als gevolg van een smeulende

sigaret in een asbak of prullenbak. Van brandstichting

bleek geen sprake. De drie genoemde organisaties waren

op slag hun onderkomen en hun spullen kwijt. Ze kregen

elders onderdak.

Nieuw gebouw, nieuwe kansen

Het Groninger architectenbureau Klein kreeg de op-

dracht voor de bouw van een nieuwmultifunctioneel

wijkcentrum. Op 10 december 1993 sloeg Wethouder Bert

Westerink de eerste paal. De bedoeling was een grotere

ruimte voor meer organisaties. Het oorspronkelijke plan

voorzag in een extra bovenverdieping, maar dat bleek te

duur. In plaats daarvan kwam er een grotere benedenver-

dieping. Lange tijd is nagedacht over een passende naam

voor het nieuwe gebouw. Het was geen boerderij meer.

Tweeënhalfjaar na de brand, op 5 november 1994, vond

de opening van het nieuwe centrum plaats. Dat heette

voortaan: Het Trefpunt.

Het grote schuine dak herinnert aan de vroegere boerde-

rij. Veel traditionele Groningse boerderijschuren hadden

grote, laaghangende kappen. Meerdere malen kreeg het

centrum nieuwe gebruikers en werden ruimten ver-

bouwd. Om de Schatkamer, het jongerenwerk van de

MJD in samenwerking met de Vensterwijk Beijum, beter

te kunnen huisvesten, is alsnog een verdiepingsvloer

gebouwd. Meer dan tien jaar hadden ze alleen de gang

van het gebouw ter beschikking gehad. Drie jaar geleden

vond de laatste verbouwing plaats en kreeg Het Trefpunt

een Grand Café. De jongeren kregen na het vertrek van

Kermit eindelijk een eigen ruimte die ze niet langer met

anderen hoefden te delen.

Het Trefpunt biedt onderdak aan: Scoutinggroep De Voerman,

`

Kindercentrum Leutje Laiverds, Stichting Music and Fun (MAF),

SKSG Naschoolse opvang (NSO), Grand Café Trefpunt, Jongerensoos

The Place 2 bee en diverse activiteiten van het MJD.

11

het Trefpunt, plek voor ontmoeting en goede ideeën

In gesprek met Ronald Oostmeijer

Het hele jaar door bruist het van

activiteiten in en rond Het Trefpunt.

Deze zomer

is het weer de plek waar

de Spijker- en Spelweek

voor

kinderen van 2 t/m 12 jaar wordt

gehouden (zie pagina 5).

En met het

Grand Café

wil het bestuur

een gezellige en toegankelijke ontmoe-

tingsplek scheppen voor de hele wijk.

“Wij hebben het maximum van onze

mogelijkheden nog lang niet bereikt”,

zegt Ronald Oostmeijer, penningmees-

ter directeur van wijkcentrum Het

Trefpunt. “Beijumers met goede ideeën

voor de wijk nodigen we uit zich bij

ons te melden om gezamenlijk te

bekijken wat we voor elkaar kunnen

betekenen.” Een voorbeeld van een

idee dat het centrum heeft omarmd, is

Radio Beijum

. De uitzendingen

begonnen in december 2014 vanuit het

pand van Cycleshop Beijum. Op

zaterdag 8 februari vond de eerste

uitzending vanuit Het Trefpunt plaats.

Het stelt de initiatiefnemers van Radio

Beijum gratis ruimte ter beschikking.

“Wij nemen de kosten voor onze

rekening omdat het binnen onze

doelstelling valt”, zegt Ronald. “Primair

hebben buurtbewoners het voor het

zeggen, het is hún activiteit. Wij

faciliteren alleen en geven adviezen,

want het moet wel levensvatbaar zijn.”

Het bestuur van Het Trefpunt stimu-

leert cross-overs tussen verschillende

activiteiten zodat deze elkaar verster-

ken. Ronald ziet om die reden graag

dat ook jongeren een eigen radiopro-

gramma beginnen. “Het zou hartstikke

leuk zijn wanneer Radio Beijum een 24-

uurs dienst wordt”, aldus Ronald.

Koffiepas

Voor € 10,00 kunnen bezoekers

een ko epas aanscha en waarmee

een jaar lang zonder verdere kosten

in Het Trefpunt en de drie buurt-

huizen in de wijk ko e en

thee gedronken kan

worden.